Общински институт “Старинен Пловдив”

Общинският институт „Старинен Пловдив“ извършва и управлява дейности по опазване и закрила на движими и недвижими културни ценности, популяризиране на българското духовно и културно – историческо наследство.

logo (7)
Реклама

Общински институт “Старинен Пловдив”

Създаден е с убеждението, че, в крайна сметка, най-голямото, което можем да завещаем на бъдещите поколения е да им предадем наследството, което сме получили през вековете.

logo (1)

За да се потопите в атмосферата на Стария град на Пловдив и да усетите възрожденския дух посетете обектите стопанисвани от ОИ “Старинен Пловдив”, като всеки един от тях ще остави у вас незабравим спомен и неповторими емоции.

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, София

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ) е създаден през 2010 г. след сливане на Института по зоология, Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология с решение на ОС на БАН от 23.03.2010 г.

В ИБЕИ се осъществяват значими научни изследвания от национален и наднационален мащаб в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси.

Институт по полски култури, Чирпан

Институтът по полски култури извършва научноизследователска, научно-приложна и производствена дейност в областта на растителната селекция, агротехника и растителна защита при основни полски култури и поддържане на семепроизводство на памук и твърда пшеница.

Основните изследователски задачи са свързани със селекция за продуктивност и качество на памук и твърда пшеница чрез използване на традиционни селекционни методи.

Институт по индустриални отношения и мениджмънт Оком

Институтът по ИОМ ОКОМ е създаден през 1990 г. в отговор на възникващите нови потребности и предизвикателства, свързани с преобразуването на индустриалните отношения и овладяване на мениджмънта в съответствие с пазарните принципи и световните достижения.

Електронната форма на дистанционно обучение е равнопоставена с редовното обучение както по отношение на учебния план, така и на всички атрибути на официалното обучение. Тя дава възможност на заети лица да повишат квалификацията си без да се отделят от служебните си задължения и лични ангажименти.