Стил Проект ЕООД – Строителство, София

Фирма Стил Проект ЕООД изгражда обектите си при стриктно спазване на съответните стандарти, технически изисквания към влаганите материали и изделия, и с качество гарантиращо експлоатационната пригодност, сигурността и безопасното позлване на строежите.

Всички обстоятелства свързани със строежите се документират съвместно с представителите на участниците в строителния процес – Въложител, Проектант, Строител, Строителен надзор и др., съгласно нормативната уредба на Република България.

Реклама